MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri

(KAYNAKÇI... KALIPCI... DEMİRCİ... TESİSATÇI... BORU.MONTAJCISI...MAKİNE BAKIMCI... ELEKTRİK BAKIMCI...İNŞAAT İŞÇİSİ vb.)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak içinBaşvuru Adımları: 

1-Aşağıdaki Mesleklerden belge almak istediğiniz mesleğin satırına tıklayarak belgelendirme kuralları hakkında bilgi edininiz.  

2-Başvuru Formunu doldurarak gerekli evraklarla birlikte BELGETÜRK'e elden teslim ya da kargo ile gönderiniz.

AŞAĞIDAKİLERDEN MESLEĞİNİZİ TIKLAYIP, SINAV VE BELGELENDİRME ŞARTLARINI OKUYUNUZ!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

                          

  

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

 

 

BELGETÜRK Mesleki Yeterlilik Kurumu  (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten , TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

 

 

Kabul edilen Ulusal Yeterlilikleri görmek ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sitesine Ulaşmak için tıklayınız

 

 

BELGETÜRK, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere 30.05.2008 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumundan AB-0007-P no ile akredite olmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme denetim ve değerlendirme sonucunda 06/07/2010 tarihinde yetkilendirilerek sınav ve belgelendirme çalışmalarına resmen başlamıştır. 

MYK Yetki Belgemizi Görmek İçin tıklayınız

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

 

EVET. 23 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6645 sayılı kanunda istendiği için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25.05.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ gereği Belgetürk tarafından belge düzenlenen 26 meslek dahil toplam 40 meslekte belge almak zorunlu hale gelmiştir. 25 Mayıs 2016 tarihine kadar ustalarına belge almayan şirketlere Bakanlık tarafından kişi başı 500 TL ceza kesilecektir.

 
Yurtdışına işçi götüren firmalardan da bu belgeler istenmektedir.
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Hakkında

 

MYK NEDİR?

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi ; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı , işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır.

 
MESLEK STANDARDI NEDİR? 
Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır.
 
ULUSAL YETERLİLİK NEDİR? 
Bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar. 
 
ULUSAL YETERLİLİKTE REVİZYON DURUMUNDA NE YAPILIR? 

Belgelendirilmiş kişiler oluşan bu durumdan ötürü kullanmaya hak kazandıkları Belgelerini aynı şartlarda kullanıma devam edebilir veya revize olan programdan belge alabilmek için yeni revizyona göre sınav başvuru ön şartlarını sağlamak kaydıyla revize programdan sınava katılabilirler. Sınav(lar)dan başarılı oldukları takdirde yeni revizyona göre aldıkları belgelerini kullanırlar.

 
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KİMDİR? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK , meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 
 
Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan MYK , özel bütçeli bir kamu kurumudur.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN İPTALİ:

Aşağıda yazılan maddelerin gerçekleşmesi durumunda Belge İptal edilir. 

-Kişinin fesih talebinde bulunması, 
-Kişinin imzalamış olduğu FP27 Personel Belgelendirme Sözleşmesi Madde 2 de belirtilen sözleşme hükümlerinden birine veya birkaçına aykırı hareket etmesi, 
-Kişiye ait değişiklikleri süresi içerisinde BELGETÜRK’ e bildirmemesi veya belgelendirmeye esas dokümanlara dair uygunsuzlukları BELGETÜRK tarafından verilen süre içinde gidermemesi,
-Kişinin belirlenen teknik esaslara aykırı olması veya mali, idari ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hallerinde sona erer ve düzenlenen belge iptal edilir. İptal edilen belge belge sahibi kişi tarafından en geç 15 gün içerisinde BELGETÜRK’e ulaştırılacaktır.  Belgenin iptali yerine askıya
alınmasına karar verilirse, askı süresince kişi belgenin kendisine tanıdığı imkanlardan yararlanamaz. Bu süre içerisinde belge, yok hükmündedir. Askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Uzmanının gerekli görmesi halinde 6 ay daha uzatılabilir. Askı hali belgelendirme uzmanın kararı ile kalkar. 

Belge sahibi KİŞİ’nin - BELGETÜRK tarafından belirlenen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi,
- Tahhukkuk eden ücretleri 90 gün içinde ödememesi,
- Kişinin BELGETÜRK’e başvuru formunda verdiği adreste bulunmaması,
- Sertifikalarda tahrifat yapması, Halinde sözleşme fesholunur ve belge engeç 15 gün içinde BELGETÜRK’e ulaştırılır.